Privacyverklaring AVG – Tandartsenpraktijk Domburg – Leiderdorp

Privacyverklaring AVG

Privacyverklaring AVG Tandartsenpraktijk Domburg BV

Tandartsenpraktijk Domburg BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tandartsenpraktijk Domburg BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Tandartsenpraktijk Domburg BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Tandartsenpraktijk Domburg BV
Loevestein 42
2352 KP  Leiderdorp
info@tandartsenpraktijkdomburg.nl

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Tandartsenpraktijk Domburg BV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om uw identiteit vast te stellen
 • Om uw tandheelkundig dossier te kunnen opbouwen
 • Om optimale zorg te kunnen leveren
 • Om interactie van bepaalde medicatie of gezondheid met de tandheelkundige behandeling te kunnen bepalen
 • Om correspondentie met u te voeren
 • Om verwijzingen op te stellen of machtigingen te kunnen aanvragen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : Burger Service Nummer
 • Uw zorgverzekering
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • Uw gezondheid, gewoontes, beroep en medicatie

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verwijzen voor delen van een tandheelkundige behandeling naar een collega-tandarts, mondhygiënist of medisch specialist
 • het vervaardigen van tandtechnische werkstukken door een tandtechnisch laboratorium
 • het overleggen over gezondheidsrisico’s en medicatie met uw huisarts, behandelend arts of apotheek
 • het overleggen met zorgverzekeraars betreffende vergoedingen en aanvragen van machtigingen
 •  indien vereist in verband met het kwaliteitsregister voor een patiëntentevredenheidsenquête

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Tandartsenpraktijk Domburg BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Voor het tandheelkundig behandeldossier geldt de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO): de wettelijke bewaartermijn is vijftien jaar of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. Deze toevoeging slaat op de situatie dat een arts alleen in staat is om goede zorg te (blijven) bieden als de gegevens langer bewaard blijven, zoals bij chronische aandoeningen of het vervolgen van bepaalde ziekteprocessen zoals botafbraak in de kaak of cariësontwikkeling in gebitselementen of veranderingen in het mondslijmvlies, wang en tong.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Tandartsenpraktijk Domburg BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • We gebruiken apparatuur voor het vernietigen van papieren documenten waarop persoonsgegevens vermeld staan, zodanig dat zij onleesbaar zijn, voordat zij aangeboden worden aan een afvalverwerker;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens moet binnen drie maanden uitgevoerd worden, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan de patiënt(e), omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Tandartsenpraktijk Domburg BV kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

BIGnummer tandarts J. Domburg: 59048832002

Versie 1.2, maart 2019